جدیدترین محصول شرکت فرادیس

آخرین اخبار و وقایع

1397/5/30 سه شنبه
مصاحبه ماهنامه بانکداری الکترونیک با آقای مهندس زنوزی مدیر عامل شرکت داده ورزی فرادیس البرز
 سرنوشت دستگاههای خودپرداز به آینده پول فیزیکی گره خورده است؛ این حرف » میرمسعودزنوزی« ،مدیرعامل شرکت » فرادیس البرز «
ست.  وی به ماهنامه »بانکداری الکترونیک «میگوید شرکتش توان تولید کامل خودپرداز را دارد ولی منطق بازار واردات قطعات آن را به صرفه تر میداند.
 
 امکان تولید، کاملا در فرادیس وجود دارد و این موضوع به صورت موفق ثابت شده است.
تاکید میکنم که در این صنعت، تولید صد درصدی منطقی و امکانپذیر نیست
 
            برخی معتقدند تا سال دوره خودپردازها به پایان میرسد نظر شما چیست؟
سرنوشت خودپردازها وابستگی نزدیکی به آینده پول فیزیکی دارد، به دلیل اینکه خودپرداز تنها فناوریتسهیلگر در حوزه پرداخت و دریافت وجه نقد است.  درصورتی میتوان متصور شد که در سال 2020 دورهخودپرداز به پایان میرسد که قبول داشته باشیم جامعه تا دو سال دیگر به گردش وجوه نقد نیازی ندارددرحالی که باید به میزان رشد آمارهای نقدینگی و اسکناس نزد شبکه بانکی در ایران و جهان توجه کردکه آمارها این موضوع را تائید نمیکنددر منطقه اروپا سالیانه  درصد میزان اسکناس رشد دارد.
 
    بنابراین انجام تراکنشها افزایش داشته است؟
بلهدر ایران طی 10 ماهه نخست سال  ، حدود پنج میلیارد تراکنش در شبکه خودپردازهای بانکی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش یافته استباید به این نکته توجه داشت که کاربری خودپردازها رو به افزایش است و پتانسیل جایگزینی کامل با روشهای بانکداری سنتی دارندهنوز تا تحقق آن فاصله داریم.
در مرحله فعلی، همگرایی و هم افزایی بین تجهیزات و کانالهای مختلف بانکداری اهمیت کلیدی دارد.
 
            چند خودپرداز در ایران داریم؟ سرانه خودپرداز ما چقدر به استانداردهای دنیا نزدیکاست؟
مطابق اعلام بانک مرکزی نزدیک 60 هزار دستگاه خودپرداز در شبکه بانکی ایران موجود استبه طورکلی نسبت به کشورهای خاورمیانه وضعیت ما خوب است، ولی نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله داریم.
 
             توزیع و پراکندگی خودپردازها در ایران را چگونه میبینید آیا به تناسب توزیع شده یا اینکهدر کلانشهرها و شهرهای کوچک توزیع نامتناسب است؟
در وضعیت فعلی از لحاظ استانی توزیع با انحراف قابل توجه همراه نیست و تخصیص خودپرداز تا حدودیمتناسب استدر کمتر از پنج استان تا حدودی ظرفیت بیشتری نسبت به سایر استانها برای تخصیص خودپرداز وجود دارد
 
    میزان تراکنش خودپردازها در ایران چقدر است؟
خودپردازها به صورت میانگین ماهیانه حدود  هزار تراکنش یا به عبارتی روزانه 300 تراکنش دارند.تراکنشهای هر دستگاه خودپرداز به دلیل گسترش کلی شبکه خودپردازها کاهش یافته ولی مجموع تراکنشهایی که از کانال خودپرداز صورتمی پذیرد رشد کرده استالبته میانگین تراکنش خودپردازهای ایران نسبت به نرم جهانی بسیار بالاتر استاین به دلیل کمبود خودپرداز و از طرفی تفاوت در ارزش اسکناس ها در خودپرداز است که با به کارگیری ایران چک و از طرفی توسعه شبکه خودپردازها تا حدی جبران شددر مقام مقایسه میزان رشد تراکنش در کانال موبایل بالاتر استانتظار میرود به خصوص در حوزه پرداختهای خرد که هم اکنون عمدتاً  روی کانال POS انجام میشود به صورت آفلاین و مبتنی برموبایل تغییر کند ولی کانال خودپرداز همچنان در سبد خدمات بانکی قرار خواهد داشت.
 
تراکنشهای هر دستگاه خودپرداز به دلیل گسترش کلی شبکه خودپردازها کاهش یافته ولی مجموع تراکنشهایی که از کانال خودپردازها صورت میپذیرد رشد کرده است
 
    آیا امکانهای جدیدی برای دستگاههای خودپرداز در نظر گرفته اند؟
قطعاً با افزایش کارکرد و خدمات خودپردازها یا تجهیزات SST روبهرو هستیمارزش افزوده و ارائه خدماتبانکی و پرداخت متنوع  در حال گسترش استاین پوشش به نحوی است که تقریباً تمام مواردی که ازیک شعبه بانکی انتظار میرود قابل ارائه توسط این حوزه از تجهیزات استفناوریهایی برای بهبود ارتباط نظیر ارتباط با موبایل، ارتباط با پول دیجیتال، ارائه انواع کارت و سیمکارتها، تجهیز به QR کد و NFC جزء این موارد محسوب می شوند.
 
    چه امکان دیگری میتوان در خودپردازهای ایرانی قرار دهد؟
فرادیس البرز به عنوان شرکتی با پشتوانه قوی و پیشرو در این زمینه، موارد بسیاری را طراحی وپیاده سازی و درنمایشگاه ها برای اولین بار رونمایی کرده استبه علاوه پشتیبانی از انواع ارز، ارائه کارت هدیه، فروش سیمکارت، دریافت وجه نقد، فروش سکه طلا، دریافت امضاء از مشتری، اسکنر پاسپورت و پذیرش چک از جمله این موارد است.
 
    توان تولید داخل در این عرصه چگونه است؟
از حدود 60 هزار دستگاه در ایران سهم تولید داخلی اندک استدر بحث تولید داخلی، توانمندی فرادیس البرز مورد تائید مشتریان و مراکز ارزیابی قرار گرفته استفرادیس البرز تنها شرکت طراحیکننده و تولید داخلی خودپرداز با برند فرادیس است که به صورت عملی کارکرد مقبول و قابل مقایسه بانمونه های معتبر جهانی دارددر بازار فعلی بیشتر واردات و گاهی مونتاژ نمونه های چینی را شاهدهستیم.
 
  حجم گردش مالی واردات این دستگاه ها چه قدر است؟ آیا در داخل ایران امکان تولید آنوجود دارد؟
عمده تجهیزات تحویلی مبتنی بر نمونه های وارداتی استامکان تولید، کاملاً در فرادیس وجود دارد واین موضوع به صورت موفق ثابت شده استتاکید میکنم که در این صنعت، تولید صد درصدی منطقی وامکانپذیر نیستحتی تولیدکنندگان رده اول جهانی اقلام داخلی خود را از سایر شرکتها تامین میکنند وفرادیس البرز مطابق با همین منطق صنعت، نسبت به طراحی و تولید اقدام کرده است
      این در حالیاست که اقدامات سایر شرکتها متمرکز به واردات و یا مونتاژ است و از عمق تولید فرادیس برخوردارنیستند.


نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما